ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DEL C.VALLIRANA

Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona

Aquesta obra va consistir en renovar el paviment existent de llambordins sobre tot en la part central, ja que presentava deficiències de desnivells, discontinuïtats, sots, peces soltes, així com una solera no uniforme que dificultava el trànsit de vianants i de vehicles. Es va aprofitar l’obra per renovar la rigola, les reixes dels embornals i les pilones existents adequant el model a la nova normativa de l’Ajuntament.
La particularitat d’aquesta obra consisteix en la col·locació d’aquest tipus de paviment, ja que per garantir una bona qualitat d’execució duradora en el temps, s’han de seguir unes especificacions de materials i execució molt estrictes.

 • Nivell d’intervenció:
  Memòria valorada
  Direcció d’Obra
 • Promotor:
  Ajuntament de Barcelona, Districte de Sarrià Sant Gervasi
 • Constructora:
  DIBESA
 • Pressupost de l’obra (PEC sense IVA)
  49.388,03€
 • Data de l’obra:
  Maig 2018 – Juny 2018