RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT AL CARRER ATENES DE RUBÍ

El carrer Atenes és un vial urbanitzat que es troba en el CIT 1F Cova Solera, una zona industrial
localitzada al sud-oest del T.M. de Rubí.

A l’obra es renova el col·lector d’un tram de clavegueram de 278,38 m de longitud, que es troba dins l’àmbit d’actuació del reforç del ferm. Aquestes obres fan referència a enderrocs de paviments, reposicions de paviment en situació provisional, excavacions de rases, execució del tram de col·lector i construcció de nous pous i embornals.

 

 • Nivell d’intervenció:
  Coordinació de Seguretat i Salut
 • Promotor:
  Ajuntament de Rubí
 • Constructora:
  SOREA
 • Pressupost de l’obra (PEC sense IVA)
  414.375,31 €
 • Data de l’obra:
  Febrer 2018