Decantador primari tipus Imhoff a l’EDAR de Gualba

L’obra consisteix en l’execució de dos tancs Imhoff en paral·lel de formigó armat executats in situ, els quals consten d’un compartiment en el que es separa la zona de sedimentació, que es situa a la part superior,  i la zona de la digestió dels sòlids decantats, que s’ubica a la zona inferior del dipòsit.
Són unes instal·lacions que permeten les condicions anaeròbies per la digestió del fang. La configuració de l’obertura que comunica ambdues zones impedeix el pas de gasos i de partícules de fang de la zona de digestió a la de decantació, amb el que s’impedeix que els gasos que es generen a la digestió afectin a la sedimentació dels sòlids.

Amb la instal·lació dels tancs Imhoff es preveu una reducció del 30% de la DBO i del 60% dels Sòlids Suspesos.

Les obres consisteixen en:
– Tanc Imhoff. Es contempla la instal·lació de dos tancs Imhoff verticals de formigó armat executats in situ.
– Conduccions. Es projecten les conduccions i arquetes de derivació de l’aigua d’entrada cap al nou tractament amb diferents possibilitats operacionals
– Desodorització dels tancs Imhoff amb un filtre de carbó actiu.

  • Nivell d’intervenció:
    Direcció d’Obra
    Coordinació Seguretat i Salut
  • Promotor: Aquambiente
  • Constructora: EXCAVACIONS JPERAFERRER SL,TRABINOX SL
  • Pressupost de l’obra (PEC sense IVA): 154.427,29€.
  • Data de l’obra: Febrer 2019