Català                   Castellano


En virtut del compliment de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació yde de comerç electrònic, l’informem:

  1. Objecte

Art. 10 LSSI: www.civilsite.es és un domini d’Internet de titularitat de CIVILSITE SLP amb domicili social a l’avinguda Parc Tecnològic de Cerdanyola del Vallès, 08290, CIF B65137812. La societat està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41342, foli 123, full B 390861. a l’efecte d’aquest document el telèfon de contacte és 935 140 300 i l’e-mail de contacte és contact@civilsite.es. Aquest Avís Legal regula l’ús de aquest domini. La utilització d’aquest lloc web implica l’acceptació per part de l’usuari de les condicions d’ús incloses en aquest avís, així com de les nostres polítiques sobre «protecció de dades i privacitat» i «política d’ús de les cookies». En el cas que determinats serveis continguts i/o eines oferts a través d’aquest «portal» requereixin de la sol·licitud condicions particulars aquestes seran posats a disposició de l’usuari. d’altra banda, CIVILSITE SLP adverteix que tant els continguts Els serveis d’aquesta pàgina web com les condicions d’ús, poden modificar-se sense previ avís.

  1. Les condicions d’utilització

L’usuari de la web es compromet a que, en les seccions en què sigui necessari registrar-se per poder accedir-hi, proporcionar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat. Així mateix, es compromet a mantenir actualitzades les dades personals que poguessin ser facilitades al titular del domini, per tant, l’únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi. S’informa que si ets menor d’edat hauràs d’obtenir el permís dels teus pares, tutors o representants legals per accedir als serveis prestats. CIVILSITE SLP no es responsabilitza de si les dades d’aquesta assignatura són inexactes o falses. El «portal» només podrà ser utilitzat amb fins legals, per la qual cosa l’usuari s’obliga a fer un ús lícit i honest del portal i d’acord amb les presents condicions generals d’ús, no utilitzar els serveis del «portal» per a la realització d’activitats Contràriament a la legislació espanyola, a la moral i a l’ordre públic, assumint per l’usuari totes les responsabilitats de danys contra el propietari del domini o tercers que poguessin derivar-se de pràctiques il·legals o no permeses entre altres i a Títol enunciatiu i no limitador:-realitzar sense consentiment previ del titular del domini qualsevol manipulació o alteració d’aquesta pàgina, no assumint el titular del domini cap responsabilitat que pogués derivar-se d’aquesta manipulació o L’alteració per tercers-realitzar qualsevol acte que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el portal i els serveis i/o impedir l’ús normal i l’ús per part dels usuaris-introduir i/o utilitzar programes informàtics, dades, arxius Defectuosos, virus, codis maliciosos, equips informàtics o de telecomunicacions o qualssevol altres, independentment de la seva naturalesa que puguin causar danys al portal, qualsevol dels serveis o qualssevol actius (físics o lògics) dels sistemes Informació del titular del domini-violar els drets de tercers a la intimitat, la pròpia imatge, la protecció de dades a secret en les comunicacions, la propietat intel·lectual i industrial.-amagar i distorsionar l’origen dels missatges de correu electrònic- Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat d’altres en l’ús del portal o en l’ús de qualsevol dels serveis-reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d’aquesta pàgina, llevat que es disposi de l’autorització del titular del Domini o està legalment autoritzat.-transmetre a terceres persones no autoritzades els noms d’usuari i els codis d’accés.

CIVILSITE SLP no respon als enllaços a altres llocs d’Internet de tercers i la seva existència no implica que CIVILSITE SLP aprovi o accepta els seus continguts i serveis. Aquestes altres pàgines web no estan controlades per CIVILSITE SLP ni cobertes per l’presentePolítica de privacitat. Si accediu a altres pàgines web mitjançant els enllaços proporcionats, els operadors d’aquests llocs web poden recopilar la vostra informació personal. Asseguri’s que vostè està satisfet amb les polítiques de privacitat d’aquestes terceres pàgines web abans de proporcionar qualsevol informació personal. Com a regla general, el titular del domini exclou la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa i naturalesa que poguessin derivar-se de la utilització del lloc web, així com dels danys derivats de la infracció dels drets de propietat Intel·lectual i industrial pels usuaris i/o la falta de veracitat, exactitud i actualitat dels continguts, ni es pot exigir responsabilitat per la interrupció del servei, funcionament inadequat o impossibilitat d’accés al servei. El titular del domini no respondrà dels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre programari nociu que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari. el lloc web, incloent-hi, entre d’altres, la Limitar, la seva programació, dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas té una llicència o autorització expressa dels autors. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del titular del domini. L’usuari es compromet a no realitzar cap acte contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. El prestador autoritza expressament que terceres parts puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas haurà de redirigir al lloc web principal del prestador.

  1. Ús de cookies

CIVILSITE SLP com el titular d’aquest lloc web declara que utilitza procediments automàtics de recollida d’informació per guardar el registre d’usuaris que visiten la seva pàgina web. Feu clic aquí per accedir a la nostra política d’ús de  cookies 

  1. Política Privacitat

Pot consultar la nostra política sobre protecció de dades personals al següent enllaç.
5. La legislació aplicable

Las presents condicions es regiran en tot moment pel que estableix la legislació espanyola.


Aviso Legal

En virtud del cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico, le informamos:

1. Objeto
Art. 10 LSSI: www.civilsite.es es un dominio en internet de titularidad de CIVILSITE SLP con Domicilio Social en avinguda Parc Tecnològic en Cerdanyola del Vallès, 08290, CIF B65137812. La empresa consta inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 41342, Folio 123, Hoja B 390861.
A efectos de este documento el teléfono de contacto es 935 140 300 y el correo electrónico de contacto es contact@civilsite.es.
Este Aviso Legal regula la utilización de dicho dominio.
La utilización de este sitio web implica la aceptación por parte del Usuario de las condiciones de uso incluidas en este Aviso como también nuestras políticas sobre ‘Protección de Datos y Privacidad’ y ‘Política de uso de Cookies’. En el caso de que ciertos servicios contenidos y/o herramientas ofrecidos a través de este “Portal” requirieran de la aplicación condiciones particulares estas se pondrán a disposición del Usuario.
Por otra parte, CIVILSITE SLP advierte que, tanto los contenidos y servicios de esta página web como las propias condiciones de utilización, pueden ser modificados sin notificación previa.
2. Condiciones de utilización
El Usuario se compromete a que, en los apartados en que sea necesario que se registre para poder acceder a los mismos, facilitar datos veraces, exactos y completos sobre su identidad. Además se compromete a mantener actualizados los datos personales que pudieran ser proporcionados a titular del dominio, por lo tanto, único responsable de las falsedades o inexactitudes que realice.
Se informa que en caso de ser menor de edad deberá obtener el permiso de sus padres, tutores o representantes legales para poder acceder a los servicios prestados. CIVILSITE SLP no se responsabiliza en el caso de que los datos sobre este tema sean inexactos o falsos.
El “portal” sólo puede ser utilizado con propósitos legales por tanto el usuario se obliga a hacer un uso lícito y honrado del portal y conforme a las presentes Condiciones Generales de Uso, a No utilizar los servicios del “portal” para la realización de actividades contrarias a las legislación española, a la moral y al orden público, asumiendo por parte del usuario todas las responsabilidades de daños y perjuicios frente al titular del dominio o terceros que pudieran derivarse de prácticas ilegales o no permitidas entres otras y a titulo enunciativo y no limitativo:
– Realizar sin previo consentimiento por parte del titular del dominio cualquier manipulación o alteración de esta página, no asumiendo el titular del dominio ninguna responsabilidad que pudiera derivarse, de dicha manipulación o alteración por terceros
– Realizar cualquier acto que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar, o deteriorar el Portal y los servicios y/o impedir el normal uso y utilización por parte de los Usuarios
– Introducir y/o Utilizar programas de ordenador, datos, archivos defectuosos, virus, código malicioso, equipos informáticos o de telecomunicaciones o cualquier otro, independientemente de su naturaleza que pueda causar daños en el Portal, en cualquiera de los servicios, o en cualesquiera activos (físicos o lógicos) de los sistemas de información de titular del dominio
– Violar los derechos de terceros a la intimidad, la propia imagen, la protección de datos al secreto en las comunicaciones, a la propiedad intelectual e industrial.
– Ocultar y falsear el origen de mensajes de correo electrónico
– Utilizar identidades falsas, suplantar la identidad de otros en la utilización del Portal o en la utilización de cualquiera de los servicios
– Reproducir, distribuir, modificar o copiar el contenido de esta página, salvo que de disponga de la autorización del titular del dominio o esté legalmente autorizado.
– Transmitir a terceros no autorizados los nombres de Usuario y las claves de acceso.

CIVILSITE SLP no responde de los Enlaces (LINKS) a otras páginas de Internet de terceros y su existencia no implica que CIVILSITE SLP apruebe o acepte sus contenidos y servicios. Estas otras páginas web no están controladas por CIVILSITE SLP ni cubiertas por la presente
Política de Privacidad. Si accede a otras páginas web utilizando los Links proporcionados, los operadores de dichos sitios web podrán recoger su información personal. Asegúrese que está conforme con las Políticas de Privacidad de estas terceras páginas web antes de facilitar ningún tipo de información personal.
Con carácter general, el titular del dominio, excluye su responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza e índole que pudieran derivarse del uso del sitio web de, así como a los daños y perjuicios derivados de la infracción de los derechos de propiedad Intelectual e Industrial por parte de los usuarios y/o la falta de veracidad, exactitud, y actualidad de los contenidos, ni le podrán ser exigidas responsabilidades por la interrupción del servicio, inadecuado funcionamiento o imposibilidad de acceso al servicio.
El titular del dominio no será responsable por los daños y perjuicios causados por la presencia de virus o cualquier otro software lesivo que pueda producir alteraciones en el sistema informático del Usuario.
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo, su programación, diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del titular del dominio.
El usuario se compromete a no realizar ningún acto en contra de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.
El prestador autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, debiendo en todo caso redirigir al sitio web principal del prestador.
3. Uso de cookies
CIVILSITE SLP como titular de esta web declara que utiliza procedimientos automáticos de recogida de información para guardar el registro de los Usuarios que visitan su página web. Pulsa aquí para acceder en nuestra política de uso de cookies
4. Política de Privacidad
Puede consultar nuestra política sobre protección de datos de carácter personal al siguiente apartado 
5. Legislación aplicable
Las presentes Condiciones se regirán en todo momento por lo dispuesto en la legislación española.